(no subject)

Date: 2012-04-11 05:21 pm (UTC)
uhm... hi po!
i'm not sure kung mababasa nyo po ito since hindi siya nka-link sa email nyo or something, magre-reply na rin po ako, just in case you check back.
kung nabasa/nakita nyo po ung ilan sa pinaka-latest na postings ko sa account na ito, nasabi ko na po na as of this moment, hindi pa rin po ako nakakapagsulat sa ngayon. well, hindi naman po sa completely wala akong nasusulat kasi may mga napost po ako pero panay po mga short stories pa lang ang mga nagagawa ko... wala po kasi ako sa drift ng pagsusulat at busy pa din po ako sa ngayon dahil na rin sa trabaho.
sooner or later po, makakapag-post din ako ng mga updates sa lahat ng mga kuwentong ginagawa ko (which, kung napansin nyo po, eh marami-rami din).
hindi ko lang po maipapangako kung kailan, alin ang mauuna o gaano kadalas iyon...
pasensya na po! :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

angelshill: (Default)
angelshill

July 2012

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 10:53 am
Powered by Dreamwidth Studios